Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bhappy@work (augustus 2021)

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Bhappy@work en haar opdrachtgever.
1.2 Omdat Bhappy@work een eenmanszaak is, kies ik ervoor om dit document in de “ik” vorm te schrijven. Waar je in het document “ik” , “mij” of ‘mijn” leest, bedoel ik de eenmanszaak Bhappy@work, Lithoijensedijk 34, 5396 NE Lithoijen. Kamer van Koophandel 69276269, BTW nummer NL001761594B86. Je kunt contact met me opnemen via Inge@bhappyatwork.nl
1.3 In deze voorwaarden wordt zowel “je”, ‘jij” als “opdrachtgever” gebruikt. Ik bedoel daarmee de wederpartij met wie ik een overeenkomst heb gesloten.
1.4 In deze voorwaarden heb ik het wel eens over “schriftelijk”. Daarmee bedoel ik zowel communicatie per post, maar ook communicatie per e-mail. 
1.5 Je kunt bij mij standaard diensten afnemen of “maatwerk”. Met maatwerk bedoel ik de situatie dat ik voor jou als opdrachtgever een dienst verricht die ik speciaal voor jou heb vormgegeven. Maatwerk kun je zien als al mijn werkzaamheden die je niet via mijn webshop kunt bestellen, maar waarvoor persoonlijk contact tussen ons nodig is.
1.6 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer ik en mijn opdrachtgever deze schriftelijk hebben bevestigd.
1.7 Wanneer een of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige wat in deze Algemene voorwaarden staat volledig van toepassing. We zullen samen ter vervanging nieuwe bepalingen overeen komen. We houden dan zoveel mogelijk rekening met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen.

Artikel 2: Voorwaarden voor het gebruikmaken van mijn diensten

2.1 
Je mag van me verwachten dat ik me inspan om een voor ons allebei bevredigend resultaat te bereiken. Maar een garantie op succes voor jou of je bedrijf kan ik je niet geven. Het resultaat is ook afhankelijk van jouw inspanningen om het resultaat dat je wilt bereiken te behalen. Natuurlijk mag je van me verwachten dat ik me in zal spannen om je zoveel mogelijk handvatten te geven om een traject succesvol af te ronden. En kun je tussentijds bij me terecht. In welke mate ik je ondersteun, is afhankelijk van de dienstverlening die je bij me afneemt en de afspraken die we aanvullend maken.
2.2. Termijnen zijn altijd indicaties, nooit fatale termijnen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert geen toerekenbare tekortkoming van mij op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen
Maatwerk  

3.1 Alle door mij gemaakte offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij er een andere termijn op de offerte staat vermeld. Als je de offerte na deze termijn aanvaardt, komt er geen overeenkomst tot stand.
3.2. Prijzen in offertes zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
3.3 Aanvaarding van de offerte kan door het sturen van schriftelijk akkoord, of een e-mail naar inge@bhappyatwork.nl. .

Online 

3.4 Er kunnen ook overeenkomsten tot stand komen via mijn webshop. In dat geval komt de overeenkomst definitief tot stand nadat jij voor het product hebt betaald en ik de bestelling heb bevestigd.
3.5 Wanneer jij redelijkerwijs kan verwachten dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, ben ik niet gehouden aan de aanbieding.
3.6 Overeenkomsten, aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 4: Prijzen en betaling
Online

4.1: De prijzen van mijn diensten staan op de website www.bhappyatwork.nlDeze prijzen zijn altijd inclusief BTW. Materiaalkosten zijn inbegrepen. Als er nog meer is inbegrepen, wordt dit altijd duidelijk aangegeven.
4.2: Tenzij anders overeengekomen, moeten betalingen voor online afgenomen diensten direct worden voldaan. Tenzij bij inschrijving nadrukkelijk de mogelijkheid van betaling in termijnen vermeldt staat. Indien betaling in termijnen is afgesproken, blijft je betalingsverplichting bestaan, ook staan wanneer je tussentijds stopt of de training al hebt afgerond en er nog een bedrag open staat.

Maatwerk

4.3: In geval van maatwerkoffertes zal de prijs inclusief en exclusief BTW worden vermeld. Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen inclusief reiskosten en materiaalkosten. Locatiekosten en cateringkosten komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.4 Wanneer ik of door mij ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden verrichten op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, dan betaalt de opdrachtgever de door mij of de door mij ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.5 Ik heb altijd het recht de prijs of mijn uurtarief te verhogen zonder dat de opdrachtgever in dat geval het recht heeft om de overeenkomst om die reden te ontbinden, wanneer de verhoging voortvloeit uit een verplichting of bevoegdheid als gevolg van wet- of regelgeving en die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet te voorzien was.
4.6 Betalingen voor maatwerk moeten binnen veertien dagen na factuurdatum gedaan zijn, tenzij we schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4.7 Betaal jeniet op tijd, dan ben je de wettelijk vastgestelde vertragingsrente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten tot een maximum van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag. De eventuele gemaakte gerechtelijke-  en executiekosten komen ook voor rekening van opdrachtgever.
4.8 Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Verrekenen is uitgesloten.
4.9. Betaalt de opdrachtgever niet op tijd, dan schort ik de uitvoering van de opdracht op.
4.10 Ik kan een voorschot op de betaling verlangen als ik van mening ben dat dit passend is.
4.11 Zijn er meerdere opdrachtgevers, dan is elke opdrachtgever ten aanzien van mij hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.
4.12 In het geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn mijn vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5. Annuleren

Voor het annuleren van afgenomen diensten (oftewel als je de overeenkomst opzegt), heb ik de volgende voorwaarden, afhankelijk van het soort dienst dat je hebt afgenomen. 
5.1. Een workshop, lezing en event op open inschrijving kan tot 14 dagen voor de dag waarop het plaatsvindt, kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering in de laatste 14 dagen zijn de volledige kosten verschuldigd. 
5.2. Annulering van individuele coaching of andere individuele begeleidingsafspraken kan tot uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos. Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak, zijn de volledige kosten verschuldigd.
5.3. Voor maatwerk geldt dat de overeenkomst uiterlijk zes weken voordat de eerste bijeenkomst plaats zou gaan vinden, kosteloos geannuleerd kunnen worden.
5.4. Indien maatwerk binnen zes weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst wordt geannuleerd, zal ik de door mij reeds gemaakte kosten ter voorbereiding in rekening brengen, vermeerderd met € 250,=  administratiekosten. Bij annulering binnen zes weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst, wordt 100% van het overeengekomen bedrag voor de dienstverlening in rekening gebracht. Als opdrachtgever ben je verplicht om deze kosten te betalen, waarbij er geen beroep gedaan mag worden op verrekening of opschorting.
5.5. Ongeacht het moment daarvan, ben ik in het geval van annulering van maatwerk, te allen tijde gerechtigd om kosten die aan mij worden doorberekend door leveranciers (zoals de locatie of catering) als gevolg van de annulering, volledig bij opdrachtgever in rekening te brengen. 
5.6 Een overeenkomst die ziet op online content (denk aan een cursus, training etc.) kan na aanvang niet geannuleerd worden. Je krijgt namelijk alles in één keer beschikbaar en ik ben de overeenkomst dus al volledig nagekomen. Uiteraard heb je wel het herroepingsrecht, zie daarvoor artikel 6. 
5.7 Onder annuleren wordt verstaan het verplaatsen, ontbinden, opzeggen of anderszins beëindigen van de overeenkomst. 
5.8 Annuleringen dienen schriftelijk plaats te vinden en zijn pas definitief zodra ik de annulering heb bevestigd. 
5.9 In het geval dat ik door omstandigheden een afspraak anders dan maatwerk moet annuleren, betaal ik jou het volledige factuurbedrag terug. 

Artikel 6. Herroepingsrecht 

6.1 Naast de mogelijkheden tot het beëindigen van de overeenkomst zoals genoemd in artikel 5, heeft de opdrachtgever die een natuurlijke persoon is (niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf) het wettelijke herroepingsrecht in het geval dat de diensten via mijn webshop worden besteld. 
6.2 Het herroepingsrecht houdt in dat je onze overeenkomst binnen een termijn van veertien dagen na aankoop, zonder opgave van reden, mag ontbinden. Zodra onze overeenkomst tot stand is gekomen via mijn webshop, heb jij dit recht. 
6.3 Je kunt een beroep doen op het herroepingsrecht door mij een mail te sturen op inge@bhappyatwork.nl. 
6.4 Als je binnen deze bedenktermijn van veertien dagen al aan de slag gaat met de online cursus, doe je afstand van het herroepingsrecht. Daar wijs ik je ook in de bestelbevestiging op.

Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Alle door mij gebruikte of aan jou ter beschikking gestelde materialen (denk aan boeken, ontwerpen, schetsen, tekeningen, modellen, films, software, digitale bestanden etc.), zijn mijn eigendom of ik heb toestemming van de rechthebbende om deze materialen te gebruiken. Jij hebt een gebruiksrecht, dat slechts geldt voor privédoeleinden of bij zakelijke opdrachtgevers, voor jouw bedrijf en het doel waarvoor je het bij mij hebt afgenomen.
7.2 Materialen die je ontvangen hebt bij een workshop, lezing, event of online training, mag je niet commercieel verkopen of opnemen in een eigen activiteit.
7.3 De opdrachtgever vrijwaart mij voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 8: Beschikbaarheid van materialen van online trainingen en cursussen

8.1 Ik streef ernaar de materialen van een betaalde online activiteit minimaal 1 jaar online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen.
8.2 Soms gebruik ik links naar andere websites of plugins. Ik ben niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het actueel zijn hiervan of de websites waar je terecht komt na het klikken op deze link/het gebruiken van deze plugin.
8.3 Indien het mijn materialen betreft, ontvang je van mij minimaal 3 maanden tevoren per e-mail bericht als ik de materialen ga verwijderen of verhuizen naar een andere url. Zo kun je de materialen bijvoorbeeld nog downloaden of op een andere manier bewaren. Dit bericht verstuur ik altijd naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Geef je me niet je nieuwe e-mailadres door, dan komt dit voor jouw risico. Indien er omstandigheden zijn waardoor ik redelijkerwijs niet gehouden kan worden aan het tijdig informeren, levert dit geen grond voor aansprakelijkheidstelling op.
8.4 Als het materialen van derden betreft, ben ik afhankelijk van hen. Zodra ik weet dat de materialen gaan verwijderen, zal ik jou daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen. Ik kan hier echter geen garanties op geven en ben ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. 
8.5 De materialen zijn inbegrepen in de afgenomen dienst. Indien ze op enig moment verwijderd worden, geeft dit geen aanspraak op (gedeeltelijke) terugbetaling of (schade)vergoeding anderszins. Je hebt er namelijk al gewoon gebruik van kunnen maken. 

Artikel 9: Heb je een klacht

9.1 Ben je ontevreden over mijn dienstverlening, laat het me dan zo snel mogelijk weten. Stuur me een mail en omschrijf hierin jouw klacht zo duidelijk mogelijk. Zo kan ik zo goed mogelijk reageren en als de klacht gegrond is, deze herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven neem ik niet in behandeling.
9.2 Meld je klacht bij mij binnen 14 dagen na het volgen van een bepaalde online cursus, training, event of andere dienstverlening. Meld je je klacht later, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
9.3 Ik beantwoord je klacht binnen 14 dagen na de dag dat ik hem ontvangen heb. Verwacht ik meer tijd nodig te hebben om inhoudelijk op je klacht te reageren, dan ontvang je van mij binnen deze 14 dagen een ontvangst bevestiging van je klacht en zal ik je aangeven wanneer ik verwacht mijn inhoudelijke antwoord te kunnen geven.
9.4 Ook als je een klacht hebt, blijft je verplichting om op tijd te betalen bestaan. Je mag niet verrekenen of opschorten. 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1  Ik ben alleen aansprakelijk voor aan mij toerekenbare directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van mijzelf. Mocht er in een uitzonderlijk geval toch sprake zijn van enige aansprakelijkheid, dan gelden de beperkingen in dit artikel.
10.2 Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot direct schade. Voor indirecte schade zoals onder meer (maar niet uitsluitend) gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, ben ik in geen enkel geval aansprakelijk. Ook vermeende psychische schade die deelnemers claimen te hebben opgelopen (bijvoorbeeld tijdens projecten die ik bij de opdrachtgever verricht heb, maar ook in individuele gevallen), valt onder indirecte schade zoals bedoeld in deze clausule.
10.3 In het geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke hersteltermijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, eventuele fouten te herstellen, de schade te beperken of op te heffen.
10.4 Met mijn workshops, lezingen, online trainingen en andere activiteiten probeer ik je te helpen om meer werkgeluk en/of vitaliteit te bereiken. Maar ik kan je geen resultaat garanderen. Handelingen die je doet tijdens of na deelname aan één of meer van mijn activiteiten komen helemaal voor jouw eigen verantwoordelijkheid. Ik ben daar niet voor aansprakelijk.
10.5 Mijn activiteiten zijn informatief en educatief en hebben als doel je persoonlijke of professionele ontwikkeling te stimuleren. Het zijn dan ook geen juridische, medische of financiële adviezen. Alle beslissingen die je naar aanleiding van de activiteiten maakt zijn vrijwillig en zijn jouw eigen verantwoordelijkheid.
10.6 Wanneer ik door de opdrachtgever geleden schade moet vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht exclusief BTW. De totale schadevergoeding is altijd gemaximeerd op hetgeen mijn verzekering in dit geval uitkeert, maar zal nooit hoger zijn dan € 25.000,=.
10.7 Wanneer lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van projecten die ik uitvoer bij een opdrachtgever, staat het de deelnemers vrij om wel of niet aan deze activiteiten deel te nemen. In deze gevallen is het aan de deelnemers zelf om te bepalen of deelname voor hen verantwoord en aanvaardbaar is. Ik ben nooit aansprakelijk voor eventuele, directe of indirecte, schade als gevolg van ontstaan letsel.
10.8 Als ik de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Ik ben in dat geval nooit hoofdelijk aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 11: Overmacht

11.1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan mij worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.
11.2 Ik zal mij in geval van overmacht naar redelijkheid inspannen om, als de opdrachtgever dat graag wil, de opdrachtgever te voorzien van een alternatieve oplossing.
11.3 Zolang de periode dat de overmacht voortduurt zal ik de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Ik stel jou als opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte indien er een overmachtssituatie is.
11.4 Indien de situatie van overmacht meer dan 30 dagen duurt, zijn wij allebei bevoegd om de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.
11.5 Ben ik op het moment van intreden van de overmacht mijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk of geheel al nagekomen, en kan hieraan zelfstandige waarde worden toegekend, dan heb ik het recht om dit gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever moet deze factuur dan voldoen alsof er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
11.6 Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor ik tijdelijk of blijvend niet in staat ben om aan mijn verplichtingen te voldoen zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend): brand, langdurige ziekte, langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk, pandemie of epidemie, oproer, wateroverlast, werkstaking, onbeschikbaarheid van een licentie etc. Het gaat hierbij altijd om situaties die buiten mijn schuld of risicosfeer liggen. Als ik gebruik maak van derden in de uitvoering van de overeenkomst, gelden deze situaties ook ten aanzien van deze partij. Als er zich bij deze derde een overmachtssituatie voordoet, mag ik mij dus ook tegenover jou op deze overmacht beroepen.

Artikel 12: Geheimhouding van vertrouwelijke informatie

12.1 We zijn allebei verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die we in het kader van onze overeenkomst van elkaar of uit een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.
12.2 Als ik op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden ben vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als ik me niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan ben ik niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 13: Persoonsgegevens

13.1 Ik gebruik je persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening en neem je privacy serieus. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom de bescherming van persoonsgegevens.
13.2 Voor meer informatie verwijs ik naar het Privacystatement van Bhappy@work. Je vindt dit statement ook op de website www.bhappyatwork.nl .

Artikel 14: Geschillen en toepasselijk recht

14.1 Op elke overeenkomst tussen mij en mijn opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
14.2 We zullen ons altijd inspannen om een eventueel geschil samen op te lossen, voor dat we het aan de rechter voorleggen. Komen we er samen niet uit, dan leggen we het geschil voor aan de bevoegde rechter.
14.3 Fijn dat je de moeite hebt genomen om mijn Algemene voorwaarden te leze

Het gratis E-book

Wil jij met (nog) meer plezier naar je werk? Laat dan hier je naam en e-mailadres achter en ontvang het e-book in je mailbox!

Ps. Als je het e-book na 10 min nog niet binnen hebt, check dan even je spambox :)

*Je gegevens gebruik ik zoals omschreven in mijn   privacyverklaring.