Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bhappy@work (Laatst herzien op 10 augustus 2020)

Artikel 1: Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing
1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten tussen Bhappy@work en haar opdrachtgevers over (interim) adviesopdrachten en/of over de uitvoer van live workshops, lezingen, events, online cursussen/modules, coachgesprekken of andere activiteiten.
1.2 Omdat Bhappy@work een eenmanszaak is, kies ik ervoor om dit document in de “ik” vorm te schrijven.
1.3 Waar je in het document “ik” , “mij” of ‘mijn” leest, bedoel ik de eenmanszaak Bhappy@work, Lithoijensedijk 34, 5396 NE Lithoijen. Kamer van Koophandel 69276269, BTW nummer NL001761594B86. Je kunt contact met me opnemen via Inge@bhappyatwork.nl
1.4 Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de uitvoer van overeengekomen opdrachten door derden die door Bhappy@work worden ingeschakeld”.
1.5 In deze voorwaarden wordt zowel “je”, ‘Jij” als “opdrachtgever” gebruikt. Ik bedoel daarmee de wederpartij met wie ik een overeenkomst heb gesloten.
1.6
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer ik en mijn opdrachtgever deze schriftelijk of per e-mail hebben bevestigd.
1.7 Wanneer een of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige wat in deze Algemene voorwaarden staat volledig van toepassing. We zullen samen ter vervanging nieuwe bepalingen overeen komen. We houden dan zoveel mogelijk rekening met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen.
1.8 Door inschrijving voor een activiteit geven de opdrachtgever en een eventuele deelnemer aan deze Algemene voorwaarden te accepteren.

Artikel 2: Voorwaarden voor het gebruikmaken van mijn diensten
2.1 Organisaties en hun medewerkers, ondernemers of particulieren kunnen gebruik maken van mijn adviesdiensten of deelnemen aan mijn (online) trainingen, cursussen, events of coaching.
2.2 Je mag van me verwachten dat ik me inspan om een voor ons allebei bevredigend resultaat te bereiken. Maar een garantie op succes voor jou of je bedrijf kan ik je niet geven. Het resultaat is ook afhankelijk van jouw inspanningen om het resultaat dat je wilt bereiken te behalen. Natuurlijk mag je van me verwachten dat ik me in zal spannen om je zoveel mogelijk handvatten te geven om een traject succesvol af te ronden. En kun je tussentijds bij me terecht. In welke mate ik je ondersteun, is afhankelijk van de dienstverlening die je bij me afneemt en de afspraken die we aanvullend maken.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen
3.1 Alle door mij gemaakte offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij er een andere termijn op de offerte staat vermeld.
3.2 Ik ben alleen aan een offerte gebonden wanneer de opdrachtgever de offerte aanvaard binnen de 30 dagen of andere in offerte opgenomen termijn.
3.3 Aanvaarding van de offerte kan door het sturen van schriftelijk akkoord, of een e-mail naar inge@bhappyatwork.nl. Bij de aanschaf van een online-product komt de aanschaf definitief tot stand na betaling van het product.
3.4 Prijzen in offertes zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.
3.5 Wanneer de opdrachtgever redelijkerwijs kan verwachten dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, ben ik niet gehouden aan de aanbieding.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.7 Wanneer een opdrachtgever een optie op een datum heeft genomen, dit kan voor of na de ontvangst van de offerte zijn, is deze optie 30 dagen van kracht. Daarna vervalt deze optie. Het definitief maken van de optie kan door een schriftelijk akkoord of per mail binnen deze 30 dagen.

Artikel 4: Prijzen en betaling
4.1: De prijzen van mijn workshops, lezingen of events met mogelijkheid van inschrijving via mijn website (open inschrijving) en online trainingen en cursussen staan op de website www.bhappyatwork.nl . Deze prijzen zijn altijd inclusief BTW en andere kosten zoals catering en materiaalkosten.
4.2: Betaling voor workshops, events, lezingen of andere activiteiten op open inschrijving en online trainingen worden in 1x betaald. Tenzij bij inschrijving nadrukkelijk de mogelijkheid van betaling in termijnen vermeldt staat. Betaal je in termijnen, dan blijft je betalingsverplichting ook staan wanneer je tussentijds stopt of de training al hebt afgerond en er nog een bedrag open staat.
4.3: In geval van maatwerkoffertes zal de prijs inclusief en exclusief BTW worden vermeld. Prijzen zijn inclusief kosten zoals reiskosten, materiaalkosten etc. Tenzij anders overeen gekomen. Locatiekosten en cateringkosten komen in dit geval voor rekening van de opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
4.4 Ik heb altijd het recht de prijs of mijn uurtarief te verhogen zonder dat de opdrachtgever in dat geval het recht heeft om de overeenkomst om die reden te ontbinden, wanneer de verhoging voortvloeit uit een verplichting of bevoegdheid als gevolg van wet- of regelgeving en die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet te voorzien was.
4.5 Betalingen voor interim/advieswerk moeten binnen veertien dagen na factuurdatum gedaan zijn, tenzij we schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Betaalt de opdrachtgever niet op tijd, dan is hij de wettelijk vastgestelde vertragingsrente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten tot een maximum van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag. De eventuele gemaakte gerechtelijke-  en executiekosten komen ook voor rekening van opdrachtgever.
4.6 Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Compensatie is uitgesloten.
4.7. Betaalt de opdrachtgever niet op tijd, dan schort ik de uitvoering van de opdracht op.
4.8 Binnen bepaalde omstandigheden (waaronder het ontwikkelen van maatwerk, het voorzien van bijzondere faciliteiten en het bedienen van een afwijkende omvang van groepen) kan ik in overleg met de opdrachtgever voor aanvang van mijn werkzaamheden een betalingsvoorschot of daarmee gelijk te stellen zekerheid verlangen.
4.9 Zijn er meerdere opdrachtgevers, dan is elke opdrachtgever ten aanzien van mij hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.
4.10 In het geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn mijn vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5: Aanvullende voorwaarden in het geval van maatwerk
5.1 Wanneer voor de voltooiing van bepaalde maatwerk-werkzaamheden door mij een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert geen toerekenbare tekortkoming van mij op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel, in overleg, een nieuwe termijn stellen waarbinnen ik de overeenkomst dien uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
5.2 Als ik de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Ik aanvaard geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 6: Verplaatsing of annulering van een workshop, lezing, event op open inschrijving
6.1 Het annuleren van een inschrijving, of een verzoek voor het deelnemen op een later moment, voor een workshop, lezing, event of andere activiteit op open inschrijving kan alleen door een mail te sturen naar inge@bhappyatwork.nl of per brief.
6.2 Deze annulering moet uiterlijk 14 dagen voor de dag waarop de activiteit zou zijn, door mij ontvangen zijn, tenzij bij de inschrijving voor de training nadrukkelijk een andere termijn staat vermeld. De annulering is definitief zodra u van mij een bevestiging ontvangt. 
6.3: Bij annuleringen na de in artikel 6.2 genoemde termijn moet de volledige prijs voor de activiteit betaald worden.
6.4: Een deelnemer kan er altijd voor kiezen om, zonder extra kosten, iemand anders te laten deelnemen aan de activiteit. Deze wijziging moet dan wel uiterlijk 1 dag voor de activiteit per mail aan mij worden doorgegeven. Mocht er voor een training voorbereiding nodig zijn, waardoor deze optie niet mogelijk is, dan staat dit bij inschrijving voor een activiteit vermeld.
6.5 Ik kan een inschrijving zonder opgaaf van redenen annuleren. Ik betaal je dan het volledige factuurbedrag terug.

Artikel 7: verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van coaching en andere begeleidingstrajecten
7.1 Coaching of een ander begeleidingstraject van een individu moet uiterlijk 24 uur voor de coachings- of begeleidingsafspraak per mail geannuleerd worden. Bij latere annulering is de opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren verschuldigd.
7.2 Ik kan een inschrijving zonder opgaaf van redenen annuleren. Ik betaal je dan het volledige factuurbedrag terug.

Artikel 8: Verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van maatwerk
8.1 In het geval van workshops, lezingen, events of andere activiteiten die ik voor de opdrachtgever op maat heb gemaakt, of een standaard training die ik op verzoek van de opdrachtgever exclusief voor zijn medewerkers inplan, is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van de training kosteloos mogelijk tot zes weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.
8.2 Als de opdrachtgever binnen zes weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst een door mij op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde workshop, lezing, event of andere activiteit, verplaatst, annuleert, ontbindt of opzegt, breng ik naast een bedrag van € 250,= administratiekosten, de door mij gemaakte en schriftelijk te specificeren ontwikkel- en uitvoeringskosten in rekening bij de opdrachtgever.
8.3 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de afgesproken kosten (omvattende: ontwikkelkosten, uitvoeringskosten/cursusgeld en eventuele locatiekosten) aan mij te vergoeden.

Artikel 9: Opzegging van interim/advies-opdrachten
9.1 Opdrachtgever en ik kunnen een overeenkomst tot (interim) advies te allen tijde tussentijds schriftelijk opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn van 2 weken.
De andere partij heeft het recht deze overeenkomst zonder ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd het recht op vergoeding van de door haar die ontbinding of door de gebeurtenissen die daartoe aanleiding gaven geleden schade wanneer:

  • Eén van de partijen één of meer bepalingen van deze overeenkomst niet of niet tijdig na komt terwijl men daar wel toe is gesommeerd;
  • Wanneer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van de wederpartij;
  • Wanneer door de wederpartij surseance van betaling wordt aangevraagd of hij in staat van faillissement geraakt.

9.2 Wanneer ik de overeenkomst tussentijds opzeg, zal ik in overleg met mijn opdrachtgever zorgen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan mijn opdrachtgever toerekenbaar zijn.
9.3 Brengt de overdracht van de werkzaamheden voor mij extra kosten met zich mee, dan breng ik deze aan mijn opdrachtgever in rekening.

Artikel 10: Werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever
Wanneer ik of door mij ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden verrichten op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, dan betaalt de opdrachtgever de door mij of de door mij ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
11.1 Alle door mij geleverde zaken, met uitzondering van voor een opdrachtgever uitgebrachte adviezen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven mijn eigendom. Tenzij ik nadrukkelijk andere toestemming heb gegeven.
11.2 Materialen die je ontvangen hebt bij een workshop, lezing, event of online training, mag je niet commercieel verkopen of opnemen in een eigen activiteit. Tenzij ik daar vooraf nadrukkelijk toestemming voor heb gegeven.
11.3 Alle gegevens, van welke aard ook en in welke vorm dan ook aan de opdrachtgever ter kennis gekomen,  blijven mijn eigendom. Deze gegevens – in het bijzonder bedrijfs- en persoonsgegevens, moeten zeer vertrouwelijk behandeld te worden en mogen door of vanwege de opdrachtgever niet aan derden ter beschikking gesteld worden. 
11.4 De opdrachtgever vrijwaart mij voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 12: Materialen van online trainingen en cursussen
12.1 Ik streef ernaar de materialen van een betaalde online activiteit minimaal 5 jaar online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen.
12.2 Soms gebruik ik links naar andere websites of plugins. Ik sta niet in voor het actueel zijn hiervan.
12.3 Je ontvangt van mij minimaal 3 maanden tevoren per e-mail bericht als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url. Zo kun je de materialen bijvoorbeeld nog downloaden of op een andere manier bewaren. Dit bericht verstuur ik altijd naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Geef je me niet je nieuwe e-mailadres door, dan komt dit voor jouw risico.

Artikel 13: Heb je een klacht
13.1 Ben je ontevreden zijn over de workshop, lezing, een event, online training of andere activiteit waar je aan hebt deelgenomen of ben je niet tevreden over mijn advies of andere dienstverlening, laat het me dan zo snel mogelijk weten. Stuur me een mail en omschrijf hierin jouw klacht zo duidelijk mogelijk. Zo kan ik zo goed mogelijk reageren en als de klacht gegrond is, deze herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven neem ik niet in behandeling.
13.2 Meld je klacht bij mij binnen 14 dagen na het volgen van een bepaalde online cursus, training, event of andere dienstverlening. Meld je je klacht later, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
13.3 Ik beantwoord je klacht binnen 14 dagen na de dag dat ik hem ontvangen heb. Verwacht ik meer tijd nodig te hebben om inhoudelijk op je klacht te reageren, dan ontvang je van mij binnen deze 14 dagen een ontvangst bevestiging van je klacht en zal ik je aangeven wanneer ik verwacht mijn inhoudelijke antwoord te kunnen geven.
13.4 Ook als je een klacht hebt, blijft je verplichting om op tijd te betalen bestaan.

Artikel 14: Aansprakelijkheid
14.1 Ik ben alleen aansprakelijk voor aan mij toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van mijzelf.
14.2 Voor aan mij toegerekende indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, kan ik in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die deelnemers claimen te hebben opgelopen tijdens projecten die ik bij de opdrachtgever verricht heb, valt onder deze clausule.
14.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.
14.4 Met mijn workshops, lezingen, online trainingen en andere activiteiten probeer ik je te helpen om meer werkgeluk en/of vitaliteit te bereiken. Maar ik kan je geen resultaat garanderen. Handelingen die je doet na deelname aan één of meer van mijn activiteiten komen helemaal voor jouw eigen verantwoordelijkheid. Je kunt mij daar in geen enkel geval voor aansprakelijk stellen.
14.5 Mijn activiteiten zijn informatief en educatief en hebben als doel je persoonlijke of professionele ontwikkeling te stimuleren. Het zijn dan ook geen juridische, medische of financiële adviezen. Alle beslissingen die je naar aanleiding van de activiteiten maakt zijn vrijwilllig en komen voor je eigen verantwoordelijkheid. Voor het maken van een actie of handeling met (mogelijk) grote gevolgen adviseer ik je altijd eerst contact op te nemen met een specialist zoals je (huis)arts, een advocaat of financieel adviseur.
14.6 Wanneer ik door de opdrachtgever geleden schade moet vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht exclusief BTW.
14.7 De totale vergoeding van mij aan mijn opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan € 25.000,=.
14.8 Wanneer lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van projecten die ik uitvoer bij een opdrachtgever, staat het de deelnemers vrij om wel of niet aan deze activiteiten deel te nemen. In deze gevallen is het aan de deelnemers zelf om te bepalen of deelname voor hen verantwoord en aanvaardbaar is. Ik ben nooit aansprakelijk voor eventuele, directe of indirecte, schade als gevolg van ontstaan letsel.

Artikel 15: Overmacht
15.1
Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan mij of de opdrachtgever worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.
15.2 Ik zal mij in geval van overmacht naar redelijkheid inspannen om, als de opdrachtgever dat graag wil, de opdrachtgever te voorzien van een alternatieve oplossing.
15.3 Zolang de periode dat de overmacht voortduurt zal ik de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
15.4 Indien één van de partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen die voortkomen uit de overeenkomst, dan heeft de andere partij het recht de overeenkomst om met een aangetekende brief en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.
15.5 Ben ik op het moment van intreden van de overmacht mijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk of geheel al nagekomen, en kan hieraan zelfstandige waarde worden toegekend, dan heb ik het recht om dit gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever moet deze factuur dan voldoen alsof er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
15.6 Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals bijvoorbeeld: brand, langdurige ziekte, langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk.

Artikel 16: Geheimhouding van vertrouwelijke informatie
16.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.
16.2 Als ik op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden ben vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als ik me niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan ben ik niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 17: Persoonsgegevens
17.1
Ik gebruik je persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening en neem je privacy serieus. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom de bescherming van persoonsgegevens.
17.2 Voor meer informatie verwijs ik naar het Privacystatement van Bhappy@work. Je vindt dit statement ook op de website www.bhappyatwork.nl .

Artikel 18: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen mij en mijn opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19: Geschillen
19.1 We zullen ons altijd inspannen om een eventueel geschil samen op te lossen, voor dat we het aan de rechter voorleggen.
19.2 Komen we er samen niet uit, dan leggen we het geschil voor aan de bevoegde rechter.

Artikel 20: Vindplaats en wijziging voorwaarden
20.1 Deze algemene voorwaarden vind je op  de website www.bhappyatwork.nl
Ik wil ze graag vooral duidelijk met je gecommuniceerd hebben.
20.2 Ik mag altijd de algemene voorwaarden aanpassen. De wijzigingen gaan in werking op het aangekondigde moment. De datum van inwerkingtreding staat ook vermeld bovenaan de Algemene voorwaarden.
20.3 Fijn dat je de moeite hebt genomen om mijn Algemene voorwaarden te lezen.

Het gratis E-book

Wil jij met (nog) meer plezier naar je werk? Laat dan hier je naam en e-mailadres achter en ontvang het e-book in je mailbox!

Ps. Als je het e-book na 10 min nog niet binnen hebt, check dan even je spambox :)

*Je gegevens gebruik ik zoals omschreven in mijn   privacyverklaring. 
**Als je dit formulier verstuurd en je aanmeld om het e-book te ontvangen, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.